Δήλωση περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα ή αλλιώς Προσωπικά Δεδομένα (εφεξής “Δεδομένα”) υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς, αποκλειστικά στον βαθμό που είναι απαραίτητο, με σκοπό την παροχή ενός λειτουργικού και φιλικού προς τον χρήστη ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών και του περιεχομένου που προσφέρονται σε αυτόν.

Σύμφωνα με το Άρθρο 4 Αριθ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, ήτοι τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής “ΓΚΠΔ”), ως “Επεξεργασία” νοείται κάθε διαδικασία που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων διαδικασιών ή που σχετίζεται με τα προσωπικά δεδομένα. Μεταξύ των διαδικασιών συγκαταλέγονται η συγκέντρωση, η καταγραφή, η οργάνωση, η ταξινόμηση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η αλλαγή προσωπικών δεδομένων, η ανάγνωση, η ερώτηση περί αυτών, η χρήση, η κοινοποίηση μέσω αποστολής, η δημοσιοποίηση ή άλλη μορφή μεταβίβασης των δεδομένων, καθώς και η σύγκριση ή ο συσχετισμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή αυτών.

Ειδικότερα, με την ακόλουθη δήλωση περί προστασίας προσωπικών δεδομένων θα ενημερωθείτε για το είδος, το πεδίο εφαρμογής, τον σκοπό, τη διάρκεια και τη νομική βάση της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, στον βαθμό που εμείς καθορίζουμε τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας μεμονωμένα ή μαζί με άλλους. Επιπλέον, θα σας ενημερώνουμε για τα στοιχεία τρίτων, τα οποία χρησιμοποιούμε για τους σκοπούς βελτιστοποίησης αλλά και βελτίωσης χρήσης του ιστότοπού μας, η επεξεργασία δε των στοιχείων αυτών από τρίτα μέρη γίνεται με δική τους ευθύνη.

Η παρούσα δήλωση αποτελείται από τα εξής μέρη:

  1. Πληροφορίες για εμάς ως υπεύθυνους της επεξεργασίας
  2. Δικαιώματα των χρηστών και των υποκειμένων των δεδομένων
  • Πληροφορίες για την επεξεργασία των δεδομένων
  1. Πληροφορίες για εμάς ως υπεύθυνους της επεξεργασίας

Πάροχος του ιστοτόπου σε θέματα που αφορούν τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων ορίζεται η εταιρεία:

Commercers GmbH
Parchimer Str. 1
19386 Λυμπς

Τηλέφωνο: + 49-38731-399821
Φαξ: + 49-38731-399819
Email: info@commercers.com

ΙΙ. Δικαιώματα των χρηστών και των υποκειμένων των δεδομένων

Όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων που περιγράφεται πιο λεπτομερώς παρακάτω, οι χρήστες και τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα:

  • Να επιβεβαιώσουν εάν τα δεδομένα που τους αφορούν θα υποβληθούν σε επεξεργασία και να ενημερωθούν καταλλήλως, να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων και τα αντίγραφα αυτών (βλ. επίσης Άρθρο 15 του ΓΚΠΔ).
  • Να προβούν στη διόρθωση ή συμπλήρωση λανθασμένων ή ελλιπών δεδομένων (βλ. επίσης Άρθρο 16 του ΓΚΠΔ).
  • Να προβούν στην άμεση διαγραφή των δεδομένων που τους αφορούν (βλ. επίσης Άρθρο 17 του ΓΚΠΔ) ή, εναλλακτικά, εάν η περαιτέρω επεξεργασία κρίνεται απαραίτητη σύμφωνα με το άρθρο 17, Παράγραφος 3 του ΓΚΠΔ, να αιτήσουν περιορισμό της επεξεργασίας σύμφωνα με το Άρθρο 18 του ΓΚΠΔ·
  • Να λάβουν τυχόν δεδομένα που τους αφορούν και τα οποία παρέχονται από αυτούς και να τα μεταβιβάσουν σε άλλους παρόχους /υπευθύνους (βλ. επίσης Άρθρο 20 του ΓΚΠΔ).
  • να υποβάλουν καταγγελία στην εποπτική αρχή εάν κρίνουν ότι η επεξεργασία των προαναφερθέντων δεδομένων από τον πάροχο παραβιάζει τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων (βλέπε επίσης Άρθρο 77 του ΓΚΠΔ).

Επιπλέον, ο πάροχος υποχρεούται να ειδοποιεί όλους τους παραλήπτες των κοινοποιημένων δεδομένων σε περίπτωση διόρθωσης, διαγραφής ή περιορισμού της επεξεργασίας τους, η οποία λαμβάνει χώρα βάσει των Άρθρων 16, 17, Παράγραφος 1, 18 του ΓΚΠΔ. Εντούτοις, αυτή η υποχρέωση δεν υφίσταται εάν αυτή η γνωστοποίηση είναι αδύνατη ή συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια. Ανεξαρτήτως αυτού, ο χρήστης δικαιούται να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με αυτούς τους παραλήπτες.

Βάσει του Άρθρου 21 του ΓΚΠΔ, οι χρήστες και τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν επίσης το δικαίωμα να αντιταχθούν σε μελλοντική επεξεργασία των δεδομένων που τους αφορούν, αν αυτή πραγματοποιείται μέσω του παρόχου βάσει του Άρθρου 6, Παράγραφος 1, Στοιχ. F) του ΓΚΠΔ. Συγκεκριμένα, επιτρέπεται η εναντίωση στην επεξεργασία δεδομένων με σκοπό την άμεση διαφήμιση.

III. Πληροφορίες για την επεξεργασία των δεδομένων

Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τη χρήση του ιστότοπού μας θα διαγραφούν και η πρόσβαση σε αυτά θα αποκλειστεί, μόλις ο λόγος διατήρησής τους δεν υφίσταται πλέον. Η διαγραφή δεν αντιτίθεται σε κάποια νομική υποχρέωση διατήρησης και ως εκ τούτου, καμία άλλη πληροφορία για τις μεμονωμένες μεθόδους επεξεργασίας δεν παρέχεται παρακάτω.

Δεδομένα διακομιστή

Για τεχνικούς λόγους, και πιο συγκεκριμένα για τη διασφάλιση ενός σίγουρου και σταθερού ιστοτόπου, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε μεταβιβάζει δεδομένα σε εμάς ή στον διαδικτυακό μας πάροχο. Μέσω των λεγόμενων αυτών αρχείων καταγραφής διακομιστή συλλέγονται πληροφορίες αναφορικά με τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα, τον ιστότοπο που σας ανακατεύθυνε στον ιστότοπό μας (διεύθυνση URL παραπομπής), τον ιστότοπο τον οποίο επισκέπτεστε, την ημερομηνία και ώρα πρόσβασης, και τη διεύθυνση IP σύνδεσης μέσω της οποίας πραγματοποιήθηκε η χρήση του ιστότοπού μας.

Τα δεδομένα που συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο αποθηκεύονται προσωρινά, χωρίς να αποθηκεύονται άλλα προσωπικά δεδομένα. Νομική βάση για αυτήν την αποθήκευση είναι το Άρθρο 6, Παράγραφος 1, Στοιχ. F) του ΓΚΠΔ. Το νόμιμο συμφέρον μας έγκειται στη βελτίωση, τη σταθερότητα, τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια του ιστότοπού μας.

Τα δεδομένα θα διαγραφούν ξανά το αργότερο μετά από επτά ημέρες, εκτός εάν απαιτείται περαιτέρω αποθήκευσή τους ως αποδεικτικά στοιχεία. Σε διαφορετική περίπτωση, τα δεδομένα θα εξαιρούνται από τη διαγραφή εν όλω ή εν μέρει έως ότου τελικά επιλυθεί το συμβάν.

Cookies

α) Cookies συνεδρίας

Χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα cookies στον ιστότοπό μας. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου ή άλλα εργαλεία αποθήκευσης που αποθηκεύονται στη συσκευή σας μέσω του προγράμματος περιήγησης. Μέσω αυτών των cookies, μπορούμε να συλλέξουμε συγκεκριμένες πληροφορίες για εσάς, αναφορικά π.χ. με το πρόγραμμα περιήγησής σας, τα δεδομένα τοποθεσίας σας ή τη διεύθυνση IP σας.

Αυτή η επεξεργασία καθιστά τον ιστότοπό μας πιο αποτελεσματικό, πιο ασφαλή και πιο φιλικό προς τον χρήστη, καθώς η επεξεργασία επιτρέπει, παραδείγματος χάριν τη μετάφραση του ιστότοπού μας σε διάφορες γλώσσες ή τη λειτουργία του καλαθιού αγορών.

Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων είναι το Άρθρο 6, Παράγραφος 1 Στοιχ. Β) του ΓΚΠΔ, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία αυτών των cookies γίνεται για τους σκοπούς της σύναψης ή της εκτέλεσης μιας σύμβασης.

Εάν η επεξεργασία των δεδομένων δεν εξυπηρετεί τη σύναψη ή την εκτέλεση μιας σύμβασης, το νόμιμο συμφέρον μας έγκειται στη βελτίωση της λειτουργικότητας του ιστότοπού μας. Σ’ αυτήν την περίπτωση, νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων είναι το Άρθρο 6, Παράγραφος 1, Στοιχείο F) του ΓΚΠΔ.

Μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας, αυτά τα cookies συνεδρίας διαγράφονται.

β) Cookies τρίτων

Ο ιστότοπός μας μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί cookies εταίρων, με τους οποίους συνεργαζόμαστε για τους σκοπούς της διαφήμισης, της ανάλυσης ή της λειτουργικότητας του ιστότοπού μας.

Παρακαλούμε ανατρέξτε στις ακόλουθες πληροφορίες για λεπτομέρειες σχετικά με τους σκοπούς και τη νομική βάση επεξεργασίας των cookies τρίτων μερών.

γ) Δυνατότητα εξάλειψης

Μπορείτε να αποτρέψετε ή να περιορίσετε την εγκατάσταση των cookies, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε ανά πάσα στιγμή τα cookies που έχουν ήδη αποθηκευτεί. Ωστόσο, τα βήματα και οι κινήσεις που απαιτούνται γι’ αυτό εξαρτώνται από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Εάν έχετε απορίες, χρησιμοποιήστε το εργαλείο της βοήθειας ή τις οδηγίες του προγράμματος περιήγησής σας ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή και το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών. Βέβαια, στη περίπτωση των λεγόμενων flash cookies, η επεξεργασία δεν μπορεί να αποφευχθεί μέσω αλλαγής των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης. Αντ’ αυτού, πρέπει να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του Flash Player. Τα βήματα και οι ενέργειες που απαιτούνται γι’ αυτό εξαρτώνται από το πρόγραμμα αναπαραγωγής Flash που χρησιμοποιείτε. Εάν έχετε απορίες, χρησιμοποιήστε το εργαλείο της βοήθειας ή τις οδηγίες του Flash Player ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή και το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.

Εάν αποτρέψετε ή περιορίσετε την εγκατάσταση των cookies, ενδεχομένως να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι λειτουργίες του ιστοτόπου στο σύνολό τους.

Εκτέλεση σύμβασης

Τα δεδομένα που μας διαβιβάζετε προκειμένου να χρησιμοποιήσετε το πλήρες εύρος των αγαθών ή/και των υπηρεσιών μας θα υποβληθούν σε επεξεργασία από εμάς για τους σκοπούς εκτέλεσης της σύμβασης και ως εκ τούτου είναι απαραίτητα. Η σύναψη και η εκτέλεση της σύμβασης δεν είναι δυνατή χωρίς πρότερη παροχή των δεδομένων σας.

Νομική βάση για την επεξεργασία είναι το Άρθρο 6, Παράγραφος 1, Στοιχείο Β) του ΓΚΠΔ.

Διαγράφουμε τα δεδομένα σας, όταν η σύμβαση έχει πλέον υποβληθεί σε πλήρη επεξεργασία, αλλά πρέπει να συμμορφωθούμε με τις περιόδους διατήρησης που ορίζονται βάσει του φορολογικού και εμπορικού δικαίου.

Στο πλαίσιο επεξεργασίας της σύμβασης, μεταβιβάζουμε τα δεδομένα σας στην εταιρεία μεταφορών που έχει αναλάβει τη διακίνηση των αγαθών μας ή στον πάροχο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, στον βαθμό που η μεταβίβαση είναι απαραίτητη για τη διακίνηση των αγαθών ή για τους σκοπούς της πληρωμής.

Νομική βάση για τη μεταβίβαση των δεδομένων είναι τότε το Άρθρο 6, Παράγραφος 1, Στοιχείο Β) του ΓΚΠΔ.

Λογαριασμός πελάτη/Λειτουργία εγγραφής

Μόλις δημιουργήσετε λογαριασμό πελάτη μέσω του ιστότοπού μας, θα συλλέξουμε και θα αποθηκεύσουμε τα δεδομένα που εισαγάγατε κατά την εγγραφή (π.χ. το όνομα, τη φυσική διεύθυνση ή τη διεύθυνση email σας) αποκλειστικά για συμβατικές υπηρεσίες, για την εκτέλεση της σύμβασης ή εξυπηρέτησης των πελατών μας (π.χ. παροχή επισκόπησης των προηγούμενων παραγγελιών σας ή δημιουργίας σελιδοδείκτη). Ταυτόχρονα, αποθηκεύουμε τη διεύθυνση IP, καθώς και την ημερομηνία και ώρα εγγραφής σας. Φυσικά, αυτά τα δεδομένα δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους.

Στο πλαίσιο της παρακάτω διαδικασίας εγγραφής, λαμβάνεται η συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων και γίνεται αναφορά στην παρούσα δήλωση προστασίας. Τα δεδομένα που συλλέγονται από εμάς θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τη δημιουργία λογαριασμού πελάτη.

Στον βαθμό που συναινείτε σε αυτήν την επεξεργασία, νομική βάση της ορίζεται το Άρθρο 6, Παράγραφος 1, Στοιχείο Α) του ΓΚΠΔ.

Εάν το άνοιγμα του λογαριασμού πελάτη εξυπηρετεί επίσης τη σύναψη ή την εκτέλεση της σύμβασης, νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία ορίζεται το Άρθρο 6, Παράγραφος 1, Στοιχείο Β) του ΓΚΠΔ.

Η συγκατάθεση που μας δόθηκε για άνοιγμα και συντήρηση του λογαριασμού πελάτη μπορεί να ανακληθεί μελλοντικά ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με το Άρθρο 7, Παράγραφος 3 του ΓΚΠΔ. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας ενημερώσετε για την ανάκλησή σας.

Τα δεδομένα που συλλέγονται σε αυτό το πλαίσιο θα διαγραφούν μόλις δεν απαιτείται πλέον η επεξεργασία τους. Σ’ αυτήν την περίπτωση, πρέπει να συμμορφωνόμαστε με τις περιόδους διατήρησης που ορίζονται βάσει του φορολογικού και εμπορικού δικαίου.

Ερωτήσεις/στοιχεία επικοινωνίας

Κατά την επικοινωνία σας μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή μέσω email, τα δεδομένα που παρέχετε θα χρησιμοποιηθούν για την επεξεργασία του αιτήματός σας. Η γνωστοποίηση των δεδομένων είναι απαραίτητη λοιπόν για την επεξεργασία και την ανταπόκρισή μας. Χωρίς την παροχή αυτών των στοιχείων, θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας σε περιορισμένο βαθμό ή και καθόλου.

Νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία είναι το Άρθρο 6, Παράγραφος 1, Στοιχείο Β) του ΓΚΠΔ.

Τα δεδομένα σας θα διαγραφούν, σε περίπτωση που το αίτημά σας έχει απαντηθεί και η διαγραφή του δεν αντιτίθεται σε κάποια νομική απαίτηση διατήρησης, όπως σε περίπτωση μεταγενέστερης επεξεργασίας συμβολαίου.

Διαχειριστής ετικετών Google

Σε αυτόν τον ιστότοπο, χρησιμοποιούμε τον Διαχειριστή ετικετών Google (Google Tag Manager). Αυτή η υπηρεσία επιτρέπει τη διαχείριση ετικετών ιστοτόπου σε ένα περιβάλλον εργασίας. Ο Διαχειριστής ετικετών Google εγκαθιστά αποκλειστικά ετικέτες. Οι ετικέτες είναι μικρά στοιχεία κώδικα που χρησιμοποιούνται για την κατηγοριοποίηση περιεχομένου και θεμάτων. Στην περίπτωση του ιστότοπού μας, οι ετικέτες χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, για τη μέτρηση της επισκεψιμότητας και την αξιολόγηση της συμπεριφοράς των επισκεπτών, για την καταγραφή του αντικτύπου των διαδικτυακών διαφημίσεων και των καναλιών κοινωνικής δικτύωσης και για τον έλεγχο και τη βελτιστοποίηση των ιστότοπων. Μέσω του Διαχειριστή ετικετών Google, δεν εγκαθίστανται επιπλέον cookies και δεν καταγράφονται προσωπικά δεδομένα. Ακόμα και αν έχετε απενεργοποιήσει τα αντίστοιχα cookies, θα παραμένουν ενεργοποιημένα στον Διαχειριστή ετικετών Google. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Διαχειριστή ετικετών Google μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.

Google Ads

Για την αξιολόγηση του αντικτύπου των διαφημίσεών μας μέσω Google (“Google Ads”), χρησιμοποιούμε το εργαλείο Google Conversion Tracking, μια υπηρεσία ανάλυσης που παρέχεται από την Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ, “Google”). Αν έχετε ανακατευθυνθεί στον ιστότοπό μας μέσω μιας διαφήμισης Google, το Google Ads εγκαθιστά ένα cookie στον υπολογιστή σας (“Conversion Cookie”). Αυτά τα cookies απενεργοποιούνται μετά από 30 ημέρες και δεν χρησιμοποιούνται για προσωπική ταυτοποίηση. Απλώς καταγράφουν το κλικ που κάνατε στη διαφήμιση, πριν ανακατευθυνθείτε στον ιστότοπό μας. Αυτό το cookie υπολογίζει τον συνολικό αριθμό των χρηστών που έκαναν κλικ σε μια διαφήμιση και παραπέμφθηκαν σε εμάς. Εμείς, ωστόσο δεν συλλέγουμε καμία πληροφορία, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στην ταυτοποίηση των χρηστών. Μέσω της συγκεκριμένης αξιολόγησης αντικτύπου, η Google συλλέγει προσωπικά δεδομένα που αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία σε διακομιστές των ΗΠΑ. Επί του παρόντος, δεν έχει ληφθεί κάποια απόφαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που να υποχρεώνει τις ΗΠΑ να παρέχουν ένα επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων. Εντούτοις, η Google έχει δεσμευτεί να συμμορφώνεται με τις αρχές του Privacy Shield μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ, το οποίο έχει θεσπιστεί από το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ, και το οποίο αναφέρεται στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τα κράτη μέλη της ΕΕ. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=de&gl=de. Στην παρακάτω διεύθυνση, μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων της Google: https://policies.google.com/privacy?gl=de. Εάν δεν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στη διαδικασία Tracking, μπορείτε να την απενεργοποιήσετε μέσω του εργαλείου διαχείρισης προτιμήσεων διαφήμισης (https://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de). Μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης, μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τα Conversion-Tracking cookies, ώστε να αποκλείονται από τον τομέα “googleadservices.com”. Νομική βάση για την αντίστοιχη επεξεργασία των δεδομένων σας είναι το Άρθρο 6, Παράγραφος 1, Στοιχείο F) του ΓΚΠΔ (εξισορρόπηση συμφερόντων, βάσει νόμιμου συμφέροντος για την αξιολόγηση του αντικτύπου της διαδικτυακής μας διαφήμισης και, ως εκ τούτου, τη δυνατότητα καλύτερου ελέγχου).

Facebook Pixel

Facebook Remarketing/Retargeting: Πρόκειται για ετικέτες Remarketing που ορίζονται από τον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Facebook, (1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, ΗΠΑ) και οι οποίες ενσωματώνονται στην ιστοσελίδα μας. Μέσω των ετικετών Remarketing, δημιουργείται μια απευθείας σύνδεση μεταξύ του προγράμματος περιήγησής σας και του διακομιστή Facebook, κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας. Ως αποτέλεσμα, το Facebook συλλέγει τα στοιχεία που χρησιμοποιείτε, κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας με τη διεύθυνση IP, επιτρέποντας τον συσχετισμό της επίσκεψής σας με τον εκάστοτε λογαριασμό χρήστη. Η εταιρεία μας μπορεί έτσι να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία σας για την προβολή διαφημίσεων Facebook. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι, ως πάροχος των σελίδων, δεν γνωρίζουμε το περιεχόμενο των μεταβιβαζόμενων δεδομένων ή τον τρόπο χρήσης τους από την εταιρεία Facebook. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να βρείτε στη δήλωση προστασίας δεδομένων Facebook στη διεύθυνση: https://www.facebook.com/about/privacy/. Εάν δεν επιθυμείτε να συλλεχθούν τα δεδομένα σας μέσω Custom Audience, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, μεταβαίνοντας στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

Google Analytics

Ο ιστότοπός μας κάνει χρήση του Google Analytics, μιας υπηρεσίας ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 ΗΠΑ, εφεξής “Google”).

Μέσω της πιστοποίησης του προγράμματος προστασίας δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ (“EU-US Privacy Shield”), https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active, η Google εγγυάται ότι θα τηρούνται οι απαιτήσεις προστασίας της ΕΕ κατά την επεξεργασία δεδομένων στις ΗΠΑ.

Η υπηρεσία Google Analytics χρησιμοποιείται για την ανάλυση της συμπεριφοράς χρήστη του ιστότοπού μας. Νομική βάση για τα παραπάνω είναι το Άρθρο 6, Παράγραφος 1, Στοιχείο F) του ΓΚΠΔ. Το νόμιμο συμφέρον μας έγκειται στην ανάλυση, τη βελτιστοποίηση και την αποτελεσματική οικονομική λειτουργία της ιστοσελίδας μας.

Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και τον χρήστη του ιστοτόπου, όπως διεύθυνση IP, τοποθεσία, ώρα ή συχνότητα επισκέψεων, διαβιβάζονται στον διακομιστή Google των ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Η χρήση του Google Analytics πραγματοποιείται μέσω της λεγόμενης συνάρτησης ανωνυμοποίησης. Με αυτήν τη λειτουργία, η Google παρέχει μια συντόμευση της διεύθυνσης IP εντός της ΕΕ ή του ΕΟΧ.

Τα δεδομένα που συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο χρησιμοποιούνται με τη σειρά τους από την Google για την αξιολόγηση της επισκεψιμότητας και των δραστηριοτήτων χρήσης στον ιστότοπό μας. Αυτά τα δεδομένα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παροχή άλλων υπηρεσιών που σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπού μας, αλλά και του διαδικτύου.

Η Google δηλώνει ότι δεν θα συσχετίσει τη διεύθυνση IP σας με άλλα δεδομένα. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες αποτροπής της χρήσης δεδομένων είναι διαθέσιμες εδώ: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners, π.χ..

Στη διεύθυνση https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, η Google προσφέρει ένα πρόσθετο απενεργοποίησης, καθώς και περαιτέρω πληροφορίες γι’ αυτό. Αυτό το πρόσθετο μπορεί να εγκατασταθεί στα συνήθη προγράμματα περιήγησης και να σας προσφέρει μεγαλύτερο έλεγχο των δεδομένων που συλλέγονται κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας. Το πρόσθετο ενημερώνει την υπηρεσία JavaScript (ga.js) του Google Analytics ότι οι πληροφορίες που παρείχατε κατά την επισκεψή σας δεν θα διαβιβάζονται στο Google Analytics. Ωστόσο, η συγκεκριμένη λειτουργία ενδέχεται να παρεμποδίσει τη μετάδοση πληροφοριών σε εμάς ή σε άλλες υπηρεσίες ανάλυσης ιστού. Φυσικά, μπορείτε επίσης να μάθετε εάν και ποιες άλλες υπηρεσίες ανάλυσης ιστού χρησιμοποιούμε στην παρούσα δήλωση περί προστασίας δεδομένων.

Google Fonts

Για την εμφάνιση εξωτερικών γραμματοσειρών στον ιστότοπό μας, γίνεται χρήση του Google Fonts. Πρόκειται για υπηρεσία που παρέχεται από την Google LLC, (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 ΗΠΑ, εφεξής “Google”).

Μέσω της πιστοποίησης σύμφωνα με το πρόγραμμα προστασίας δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ (“EU-US Privacy Shield”), https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active, η Google εγγυάται ότι θα τηρούνται οι απαιτήσεις προστασίας της ΕΕ κατά την επεξεργασία δεδομένων στις ΗΠΑ.

Κατά την πρόσβασή σας στον ιστότοπό μας, προκειμένου να είναι δυνατή η εμφάνιση ορισμένων γραμματοσειρών, δημιουργείται σύνδεση με τον διακομιστή Google των ΗΠΑ.

Νομική βάση είναι το Άρθρο 6, Παράγραφος 1, Στοιχείο F) του ΓΚΠΔ. Το νόμιμο συμφέρον μας έγκειται στη βελτιστοποίηση και την αποτελεσματική οικονομική λειτουργία της ιστοσελίδας μας.

Η σύνδεση με την Google που δημιουργείται κατά την πρόσβασή σας στον ιστότοπό μας τής επιτρέπει να καθορίσει από ποιον ιστότοπο εστάλη το αίτημα και σε ποια διεύθυνση IP πρόκειται να γίνει η απεικόνιση της γραμματοσειράς.

Στην παρακάτω διεύθυνση, https://adssettings.google.com/authenticated, https://policies.google.com/privacy, η Google παρέχει περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τις δυνατότητες πρόληψης της χρήσης δεδομένων.

Δείγμα δήλωσης προστασίας δεδομένων από τη δικηγορική εταιρεία Weiß & Partner